Diskussionsklubben 20 november 2019

Höstens sista diskussionsklubb. Vi träffas den 20 november kl. 14 – 16 på Folkets Hus. Vi fikar som vanligt. Välkomna! Lars-Olle Tuvesson och Siri Jönsson

Läs mer

Medlemsmöte 18 november 2019

Socialdemokraterna i Ängelholm Medlemsmöte måndag 18 november, Folkets Hus Servering av fika från kl 18:45 till kl 19:15. Mötet börjar kl 19:15. • Kommunrevisionen informerar • Information om Kronoskogen • Aktuella politiska frågor Hjärtligt välkomna! Kommunrevisionen ansvarar för kvällens möte Mötesvärd: Bengt Sävström och Klas Lundh

Läs mer

Välfärd på riktigt – Socialdemokraternas tilläggsbudget för 2020 samt planåren 2021 samt 2022

Läs mer om vår budget: Välfärd på riktigt, 2020 (Ängelholm) Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget (tkr): Investeringsbudget 2020

Läs mer

Motion om infrastruktur för laddstolpar till elbilar

Motion till kommunfullmäktige i Ängelholm den 28 oktober 2019 Infrastruktur för laddstolpar till elbilar I Ängelholm finns endast ett tjugotal officiella laddstolpar, vilka i huvudsak finns i Ängelholm. Idag är detta inte tillräckligt för att täcka elbilisternas behov. Då antalet elbilar och laddhybrider ökar behövs det fler laddstolpar och då inte bara i Ängelholm utan…

Läs mer

Interpellation från Lars Nyander (S) gällande bekymrad personal inom individ- och familjeomsorgen – Kommunfullmäktige den 28 oktober 2019

Interpellation till Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande Ännu en kommunikation från bekymrade anställda Nu har politiken fått ytterligare ett brev från bekymrade och frustrerade grupper av anställda. Denna gång ett brev från kommunens socialsekreterare, utbildningsenheten och integration. I denna kommunikation beskriver dessa personalgrupper sin frustration över att deras profession inte längre ser sig ha möjligheten…

Läs mer

Kommunfullmäktige 28 oktober 2019

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webb-TV måndagen den 28 oktober Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal med start kl 19.00. https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2019/2018-11-30-kommunfullmaktiges-sammantrade-2019-10-28.html

Läs mer

Reservation – Ärende 20 SBN 19-10-22 Klippanvägen ombyggnad etapp 2 – projekt 91958.

Socialdemokraterna anser att Klippanvägen ska utformas med hastighetsdämpande åtgärder i enlighet med tjänsteutlåtandet utredning 2 .1 sid 1. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie Fredriksson (S).

Läs mer

Medlemsmöte 31 oktober 2019 för Munka-Ljungby och Hjärnarps s-förening:

Inbjudan till medlemsmöte Torsdagen 31 oktober kl 19.00 håller vi medlemsmöte i Munka-Ljungbys församlingshem. Nomineringar till Arbetarekommunens årsmöte och Distriktskongressen. Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Alla hälsas varmt välkomna!

Läs mer

2019-10-22, Nämnden för stöd och omsorg, Protokollsanteckning

Vi socialdemokrater ställer oss positiva till att fler anhöriga ges möjligheter till avlastning. Men vi känner en viss oro och opponerar oss emot förslaget om det leder till att det blir allt fler äldre som får ännu svårare att få plats på ett äldreboende. Socialdemokraterna, Nämnden omsorg och stöd

Läs mer

Medlemsmöte 29 oktober 2019 – Facklig/politiska föreningen

Hej! Den Facklig/politiska s-föreningen kallar till medlemsmöte tisdagen den 29 oktober kl 18, Folkets Hus. På dagordningen: – Nomineringar till AK styrelse – Nomineringar till Distriktskongress 2020 Välkomna! Styrelsen Mikael von Krassow, ordförande.

Läs mer
facebook Twitter Email