Fråga till Maria Berglund (KD) – Akutmottagningen i Ängelholm sommarstänger

Regionfullmäktige 2020-06-16 Akutmottagningen i Ängelholm sommarstänger Ängelholmsborna får sämre tillgång till akutsjukvård under sommaren. Det beror på att akutmottagningen på Ängelholms sjukhus kommer att hålla helgstängt vecka 24-35, vilket nästan är tre månader. Stängningen är olycklig av flera skäl. Den sker samtidigt som vi är mitt inne i en allvarlig coronapandemi där osäkerheten om den…

Läs mer

Reservation ärende nr 12 Samhällsbyggnadsnämnden 20-06-09, Ansökan om bygglov.

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov eftersom det strider mot gällande detaljplan. Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla! Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Gert Nilsson (S)

Läs mer

Protokollsanteckning ärende nr 23 Samhällsbyggnadsnämnden 20-06-09, Utredning av förutsättningarna av en strandpromenad.

(S) deltar inte i ärendet. Detta med hänvisning till det ställningstagande som (S) hade i Kommunstyrelsen 20-05-06 både gällande beslut och reservation.

Läs mer

Digitalt medlemsmöte 15 juni 2020 kl 18.45.

Anmäl dig till expeditionen om du vill närvara digitalt, via mail: angelholm@socialdemokraterna.se

Läs mer

Varför vill inte de blågröna samla politiken

Varför vill inte de blågröna samla politiken Publicerad i NST den 30 maj 2020 Den pandemi som drabbat världen lämnar ingen oberörd. Alla drabbas på något sätt, mer eller mindre. Effekterna på samhället är redan nu påtagliga och hur det kommer se ut framåt är omöjligt att förutspå. Det vi kan konstatera är fortsatta ekonomiska…

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder kl. 19.00 den 25 maj 2020

Vi sänder live via webbTV från Rönnegymnasiet och Jarl Kullescenen. Se kommunfullmäktige live eller i efterhand: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2020/2020-01-07-kommunfullmaktiges-sammantrade-2020-05-25.html

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden ärende nr 17 Ansökan om lov Luntertun 1-97

Reservation. (S) reserverar sig mot beslutet att bifalla lov. Begäran om lov att ändra takmaterial ska inte medges eftersom förslaget strider mot plan- och bygglagens bestämmelser om varsamhet i 8 kap 13 paragrafen. Dessutom ingår fastigheten i kommunens bevaringsprogram. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Gert Nilsson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 20-05-12 Ärende nr 29 Motion angående tillgängligheten i Kronoskogen.

Reservation mot beslut att avslå motionen. Undertecknade anser att alla ska ha tillgänglighet till skogen! Att vänta på vad Kommunstyrelsen ska besluta om hur skogen ska utvecklas är inget skäl till att avvakta med att göra både Lasarettslinjen och Blocklinjen framkomliga för alla – även de som använder rullstol eller rullator. I dag förhindras detta…

Läs mer

Motion från Lars Nyander (S) om ett idécenter för uppstart av innovativa miljö- och hållbarhetsprojekt

Ett idécenter för uppstart av innovativa miljö- och hållbarhetsprojekt runt om i kommunen. Vi vet alla att samhället står inför stora utmaningar och förändringar. Förändringar som till stor del redan borde påbörjats. Det handlar om det avtryck som vi tillsammans gör på den luft vi andas, den mark som vi odlar och det vatten vi…

Läs mer

Fråga från Lars Nyander (S) till Ingela Sylwander (M) ordföranden i nämnden för omsorg och stöd

20200522 Fråga till Ingela Sylwander [M) ordförande i nämnden för omsorg och stöd. Kommunen står inför rejäla utmaningar gällande våra boenden inom äldreomsorgen. Vårt nuvarande bestånd är till större delen äldre fastigheter med stora behov av generell upprustning. Dessutom saknas godkända brandskydd. Kommunen behöver både renovera och riva delar av sitt bestånd men också uppföra…

Läs mer
facebook Twitter Email