Reservation ärende nr 12 Samhällsbyggnadsnämnden 20-10-20 Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av nytt bostadshus, Lerbäckshult 1:3.

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja dispens eftersom åtgärden är i strid med strandskyddets syften då det allemansrättsliga tillträdet till området begränsas! Hänvisas också till Miljöbalken 7 kap, 15 paragrafen, punkt 1.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *