Interpellation från Lars Nyander (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) om bristen på demokrati i Ängelholms kommun

Interpellation till Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bristen på demokrati i Ängelholms kommun.

En av de första förändringarna som nuvarande majoritet gjorde vid sitt tillträde var att ännu en gång förändra kommunens politiska organisation. En önskan om att kommunens tjänstepersoner skulle fatta färre beslut och politiken desto fler var ett av argumenten. Ett annat var att det behövde bli tydligare vem som var politiskt ansvarig för olika områden i kommunens organisation.

Tre nya nämnder skapades, Nämnden för kultur, idrott och fritid, Nämnden för omsorg och stöd samt Samhällsbyggnadsnämnden.
Ett forum för en dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna inrättades.

Efter drygt ett år ett halvt års styre av den blågröna majoriteten kan vi se att frågorna på kommunfullmäktiges dagordning mins kat drastiskt, vilket är oroväckande.

Under 2018 hanterades 115 st frågor och under 2019 hanterades 68 st frågor, en minskning med 41 procent och då har inte interpellationer, motioner eller anmälningsätenden räknats in.

I nämnder och utskott för samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för omsorg och stöd harsammanträden ställts in. Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden driver på en förändring för att själv kunna ta beslut i med motiveringen att organisationen är för långsam.

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor:

1) Varför har kommunfullmäktiges underlag med politiska frågor under 2019 nästan halverats jämfört med 2018?
2) Varför ställs nämndsmöten in, när det är uppenbart att delar av det blågröna styret anser att vi inte hinner ta de beslut som behövs?
3) Den blågröna majoritetens argument för den politiska omorganiseringen av kommunen var ju tänkt at göra det motsatta. Hur förklarar ni denna utveckling?
4) Tycker kommunstyrelsens ordförande, att argumenten för organisationsförändringen håller och att den lett till en förstärkning av demokratin i Ängelholm?

För socialdemokraterna

Lars Nyander

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *