Reservation Samhällsbyggnadsnämnden 20-12-15 Ärende nr 13, Tåstarp 3:9 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation enbostadshus.

Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom byggnaden ligger utanför detaljplanerat område och strider mot föreskrifterna i översiktsplanen 2035. Ansökan uppfyller inte kraven enligt PBL 2 kap, 2 och 4 §§.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie Fredriksson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *