Reservation KF 26 oktober 2020 angående motion från Susanne Sandström (V) om barnperspektivet

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet:
”Vi Socialdemokrater yrkade bifall till motionen och reserverar oss mot beslutet att avslå densamma. Vi kan helt enkelt inte hålla med om att det motionären efterlyser finns med i alla underlag inför beslut och menar därför att det inte går att avslå motionen med hänvisningen nedan. Motiveringen för avslaget är att kommunen redan arbetar efter motionens intentioner genom att ”Utreda och analysera som en del i framtagandet av beslutsunderlag, mallar för tjänsteutlåtanden samt att det pågår ett arbete att ta fram stödmaterial för hur barnrättsperspektivet ska implementeras i tjänsteutlåtandena”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *