Reservation, sjukhusstyrelse Ängelholm, ärende 5, handlingsplan för ekonomi i balans SHSÄH

Reservation

Socialdemokraterna i Region Skåne

2020-06-03

Ärende 5. Handlingsplan för ekonomi i balans SHSÄH

Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ängelholm reserverar sig mot beslutet och vill föra följande synpunkter till protokollet:

Den föreslagna handlingsplanen innehåller inte åtgärder som kan ge en ekonomi i balans, den räknar snarare upp effekter av förändringar som redan är genomförda eller på väg att genomföras och som även är inräknade i det prognostiserade resultatet på -14,5 mkr. Ett tydligt exempel är posten om den uppsagda hyran för avdelning 12. Lokalen är redan uppsagd och de minskade hyreskostnaderna är inräknade i det prognostiserade underskottet och beslutet kommer därför inte att medföra någon effekt på det bedömda underskottet. Samma sak gäller för huvuddelen av de andra förslagen.

Vi socialdemokrater ville istället att sjukhusstyrelsen skulle vända sig till Regionstyrelsen och be om kompensation för de ökade kostnaderna till följd av coronapandemin. Regionfullmäktige har antagit en tilläggsbudget

Då detta yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ängelholm:

Susanne Jönsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *