Reservation i Samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2020

Ärende nr 9. Össjö-Boarp 1:7 Förhandsbesked.

Reservation.
(S) reserverar sig mot beslutet eftersom förslaget om nybyggnation av bostadshus avviker från den kommunala policyn ”Hus på landet”.
En politiskt beslutad policy ska tagas hänsyn till anser (S).

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

facebook Twitter Email