Reservation – Nämnden för omsorg och stöd, den 18 februari 2020

Reservation

Ärende nr 07, Svar på uppdrag om att utreda vilka av syn- och hörsel-instruktörens arbetsuppgifter som kan övertas av kommunens fixartjänst                                                                                                                                                                                                                            

Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd reserverar oss mot utredningen i tjänsteskrivelsen som vi anser vara bristfällig. Nämnden för omsorg och stöd fick efter Kommunfullmäktiges beslut den 11 november 2019 i uppdrag att utreda vilka av syn- och hörselinstruktörens arbetsuppgifter som kan övertas av kommunens fixartjänst. Huvuduppdrag Hälsa gör bedömningen att inga av dessa arbetsuppgifter lämpar sig att övertas av fixaren. Syn- och hörselsinstruktören har spetskompetens inom dessa två specialområden. Den berörda har enbart behövt vända sig till en person. Enligt presentationen och utredningen är det nu fler olika instanser och yrkesgrupper den berörda ska vända sig till. I utredningen uppges att de arbetsuppgifter som kommer att ligga på kommunen ska tas över av legitimerad personal, rehabassistenter och hemtjänstpersonal. Har dessa tre yrkesgruppen samma kunskap som instruktören?

Vi ställer oss följande frågor:

  • är fördelningen av arbetsuppgifterna färdig och berörd personal som ska ta över uppgifterna informerad?
  • kommer utbildning att ske av all hemtjänstpersonal?
  • vilken är den legitimerade personalen?
  • vem ska den berörda vända sig till i olika frågor?

Den Socialdemokratiska gruppen i Nämnden för omsorg och stöd.

Yvonne Mollet-Bengtsson, Mikael von Krassow, Martin Sjösten, Barbro Widell

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *