Mötesdagar 2021

Medlemsmöte arbetarekommunen principen veckan innan KF, måndagar, kl 18.45. 18/1 digitalt, 15/2 digitalt samt årsmöte 15/3, 19/4, 17/5, 14/6, 23/8, 20/9, 18/10, 22/11, 13/12 Kommunfullmäktige, kl 19.00. 25/1 digitalt, 22/2 digitalt, 22/3, 26/4, 24/5, 21/6, 30/8, 27/9, 25/10, 15/11, 29/11, 20/12

Om kyrkovalet

Våra 25 nominerade kyrkopolitiker kommer att få ett brev om kandidatförklaring och försäkran inför kyrkovalet 2021 samt julhälsning under nästa vecka. Vid det digitala medlemsmötet den 18 januari 2021 fastställs våra listor till Ängelholms, Munka Ljungby och Hjärnarp-Tåstarps församling samt nomineringar till kyrkomötet och stiftsfullmäktige.

Reservation Samhällsbyggnadsnämnden Ärende nr 12 Sjöstigen 10 Havsbaden, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom förslaget avser byggnation på prickad förgårdsmark som inte får bebyggas enligt antagen detaljplan. Dessutom blir den totala byggytan större an vad detaljplanen anger. (PBL 9 kap, 30, 31b §§) Vi anser att detaljplan som är politiskt antagen av Kommunfullmäktige ska respekteras och efterföljas. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S),

Reservation Samhällsbyggnadsnämnden 20-12-15 Ärende nr 11 Ansökan om bygglov för nybyggnation av garage, Kv Körner 4, Danska stigen 7, Havsbaden

Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot detaljplanen genom att fasadmaterial och taktäckningsmaterial avviker och även kulören på byggnaden avviker från detaljplanens bestämmelser. (PBL 9 kap 31b §) Vi anser att en politiskt antagen detaljplan av Kommunfullmäktige ska respekteras och efterföljas. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie Fredriksson

Reservation Samhällsbyggnadsnämnden Ärende nr 7 Samråd om detaljplan Ängelholm 2:20 m fl Rebbelberga.

Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 FRI) angående friytor för grundskolans utemiljöer inte följs. Utemiljön bör vara 30 kvadratmeter per barn och så är det inte i detta förslag. Varför beaktas inte barnkonventionen? Dessutom är inte trafiklösningarna tillräckligt utredda. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie

Nomineringar och motioner till distriktskongressen den 29 maj 2021 på Clarion Hotel & Congress SeaU i Helsingborg

Nomineringar och motioner skall vara inlämnat senast den 31 december, (gärna tidigare om ni har möjlighet), till Arbetarekommunens expedition via mail angelholm@socialdemokraterna.se eller brev: Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm. Det finns möjlighet att nominera sig själv om ni vill vara ombud vid distriktskongressen

”Ängelholm tycks vara till salu.”

Publicerad i NST:s Opinion den 4 december 2020 Såhär halvvägs igenom mandatperioden är det tydligt åt vilket håll stadens blågröna politiska styre vill föra Ängelholm. Kommunen tycks vara till salu. Under de två gångna åren har alliansen och Miljöpartiet uppvaktat eller blivit uppvaktade av flera välfärdsbolag som önskat etablera sig i Ängelholm. Kommunledningen vill sälja