Reservation Samhällsbyggnadsnämnden Ärende nr 12 Sjöstigen 10 Havsbaden, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom förslaget avser byggnation på prickad förgårdsmark som inte får bebyggas enligt antagen detaljplan. Dessutom blir den totala byggytan större an vad detaljplanen anger. (PBL 9 kap, 30, 31b §§)

Vi anser att detaljplan som är politiskt antagen av Kommunfullmäktige ska respekteras och efterföljas.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie Fredriksson (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *