Reservation – Framtidsförklaring för Ängelholm 2019-2022

Reservation

Kommunfullmäktige 2019-03-25, ärende 33, Framtidsförklaring för Ängelholm 2019-2022

Vi socialdemokrater reserverar oss mot alliansens och miljöpartiets framtidsförklaring.
Till stora delar kan nog samtliga partier ställa sig bakom den framlagda framtidsförklaringen då den på ett generellt beskriver att vi ska utveckla kommunen ansvarsfullt, få fler att komma hit till vår kommun och stanna samt ha en stabil ekonomi. De flesta är nog även överens om att vi som kommun måste satsa på våra barn och ungdomar och ge dem en trygg skolgång samtidigt som vi ska arbeta för att näringslivet får goda förutsättningar att utvecklas.
Det vi socialdemokrater vänder oss emot är resonemanget kring ökad valfrihet och att kommunen ska ta proaktiva kontakter med friskolor för öka deras etableringsgrad i vår kommun. Fler valmöjligheter är på inget sätt någon garanti för varken hög kvalitet för brukarna eller ekonomisk och hållbar utveckling för vår kommun. Fler valmöjligheter kan tenderara till att färre antal brukare finns på flera enheter vilket resulterar i det rakt motsatta som framgår i förslaget till framtidsförklaring. Samma resonemang bör tillämpas gällande den borgerliga ivern att privatisera inom skolan. Att motivera denna manöver genom att säga att kommunen varken har kompetensen eller ekonomin att tillgodose det framtida behovet av skolor är anmärkningsvärt. Vi har ett eget kommunalt bostadsbolag som hanterat framtagandet av den nu klara nya Nyhemsskolan samt det pågående bygget av Villanskolan, så visst finns kompetensen. Beträffande ekonomin så är det politiken som gör ekonomiska prioriteringar, alltså går det inte att tolka på annat sätt än att alliansen och miljöpartiet väljer att inte prioritera kommunala skolor.
Samtidigt är det svårt att bortse från att kommunen vid mer än ett tillfälle fått gå in och ta över elevers utbildningar efter deras skolor gått i konkurs.
Vi socialdemokrater vill att de resurser som medborgarna betalar för sina välfärdstjänster ska stanna i kommunen och arbeta för att ytterligare förbättra för både elever, brukare och personal.

För Socialdemokraterna, Ängelholm.
Lars Nyander (S)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *