Reservation SBN 21-02-23 Ärende nr 11 Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad och rivning av del av huvudbyggnad samt uppförande av mur på fastigheten Rödhaken 10.

Undertecknade reserverar sig mot alliansens beslut eftersom ansökan strider mot gällande detaljplan genom att högsta tillåtna höjd på byggnaden överskrids, komplementbyggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m, muren placeras på prickmark och strider mot 39§ Byggnadsstadgan.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S)     

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *