”Restriktionerna under pandemin används som ursäkt för att försöka förändra alkohollagstiftningen.”

Debattinlägg  publicerad i NST:s Opinion den 30 januari 2021.

Vår åsikt är att krögare och övriga företagare ska hjälpas i den mån de drabbats under pandemin och inom ramarna för kommunens kompetens och resurser. Det skriver den socialdemokratiska gruppen i Ängelholms miljö- och tillståndsnämnd.

Att tillåta microcatering, att restauranger också levererar vin när de kör ut mat till kunder, har blivit ett sätt för kommunpolitiker runt om i landet att utmana gällande lagstiftning.

I Ängelholm, där alliansen och Miljöpartiet styr, har miljö- och tillståndsnämnden beslutat att microcatering ska införas i kommunen. Liksom många andra hävdar de att microcatering är ett sätt att stödja restauranger under pandemin. Men det finns motargument som väger tyngre:

• Barnperspektivet. I Ängelholm ökade orosanmälningarna till socialtjänsten med 20 procent under förra året. Många av dem ser ut att hänga ihop medmisstänkt missbruk hos det barn anmälan gäller eller dess föräldrar. Det finns en koppling mellan våld, våld i nära relationer och alkohol.

• Folkhälsoperspektivet. Enligt Systembolaget ökade ungefär 10 procent av Sveriges befolkning sin alkoholkonsumtion under våren 2020, under pandemins första fas. Alkoholens skadeverkningar faller inom kommunens folkhälsoarbete och försiktighetsprincipen måste råda när det gäller beslut som kan inverka negativt på folkhälsan.

• Legalitetsprincipen. Att Ängelholms miljö- och tillståndsnämnd väljer att fatta ett beslut mot gällande lag och praxis är inte förenligt med nämndens mandat och uppdrag. Tjänstemännens utlåtande i ärendet ger en bra bild av det rättsliga läget. Där framgår att det finns risk för att de krögare som använder sig av microcatering blir utredda för brott. Nämnden kan också åtalas för tjänstefel.

Utifrån alkohollagen ska kommunala nämnder alltid sätta alkoholpolitiska hänsyn framför företagsekonomiska intressen. Alkohollagen är en skyddslagstiftning och att se till skyddsbehovet är en av miljö- och tillståndsnämndens viktigaste uppgifter. En kommunal nämnd har dessutom skyldighet att utöva opartisk och juridiskt korrekt hantering av alla ärenden.

Det är svårt att se hur lagöverträdelser och risk att utredas för brott med fängelse som följd hjälper Ängelholms krögare. Att utsätta en hårt drabbad bransch för ytterligare risker är inte att hjälpa.

Vår åsikt är att krögare och övriga företagare ska hjälpas i den mån de drabbats under pandemin och inom ramarna för kommunens kompetens och resurser.

Restriktionerna under pandemin används som ursäkt i ett försök att förändra alkohollagstiftningen.

Ängelholms miljö- och tillståndsnämnd ska inte utgöra en arena för att skriva om lagstiftningen genom rättsstridiga beslut.

Lagar ska beslutas av riksdagen och myndigheterna ska följa dem. Det är en grundstomme i svensk demokrati.

Den socialdemokratiska gruppen i Ängelholms miljö- och tillståndsnämnd

Torgny Handreck, gruppledare

Jessica Klingvall, ledamot

Sven Dahlberg, ersättare

Maria Raquel Mata Umanzor, ersättare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *