Kommunfullmäktige den 24 februari 2020

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webbTV Kommunfullmäktige sammanträder kl. 19.00 den 24 februari och vi sänder live via webbTV från Rönnegymnasiet och Jarl Kullescenen. Se kommunfullmäktige live eller i efterhand: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2020/2020-01-07-kommunfullmaktiges-sammantrade-2020-02-24.html

Läs mer

Reservation – Nämnden för omsorg och stöd, den 18 februari 2020

Reservation Ärende nr 07, Svar på uppdrag om att utreda vilka av syn- och hörsel-instruktörens arbetsuppgifter som kan övertas av kommunens fixartjänst                                                                                                                                                                                                                             Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd reserverar oss mot utredningen i tjänsteskrivelsen som vi anser vara bristfällig. Nämnden för omsorg och stöd fick efter Kommunfullmäktiges beslut den 11 november…

Läs mer

Stadgeändringsgruppen kallar till möte den 2 mars kl 17.30, Folkets Hus.

Inför partikongressen 12-16 maj 2021 har partistyrelsen skickat ett förslag till nya stadgar för Socialdemokraterna. Remissvaren ska vara partistyrelsens kansli tillhanda senast den 5 april 2020. Välkomna!

Läs mer

Interpellation om Attendo.

Interpellation till Ingela Sylwander (M) ordf. för nämnden för omsorg och stöd.       2020-02-24         Interpellation om Attendo. Under 2019 gjorde IVO flygande inspektioner på Attendos äldreboenden i södra Sverige. Under inspektionerna upptäcktes många brister t.ex. allmän brist på kompetens, tidvis obemannade avdelningar nattetid, bristande dokumentation, kommunikationsproblem mellan omsorgspersonal och sjuksköterskor,…

Läs mer

Engelska skolans etablering i Ängelholm.

Interpellation till Sven Ingvar Borgkvist (M) ordf. i Familj och utbildningsnämnden.                             Engelska skolans etablering i Ängelholm. Ett intresse från Engelska skolan att etablera sig i kommunen på Fridhemsområdet har fått majoriteten att snabbutreda frågan om skolors- och förskolors utemiljö.  Frågan om Internationella Engelska Skolans etablering i Ängelholm har kringgärdats av mycket hysch-hysch. Familj och…

Läs mer

Ett skämt med förödande effekt

Interpellation till Robin Holmberg (M) kommunstyrelsens ordförande 2020-02-24 Ett skämt med förödande effekt. Under stormen Ciaras framfart drabbades Båstads kommun av en utmaning som inte handlade om hård blåst och regn. Någon hade gjort om en informationstext från Båstad kommuns hemsida som handlade om stormen Ciaras framfart. Skämtet blev viralt och fick internettrafiken till Båstad…

Läs mer

Protokollsanteckning – Samhällsbyggnadsnämnden den 11 februari 2020

BN ÄRENDE NR 14 BYGGLOV STADSBIBLIOTEKET 20-02-11 Protokollsanteckning från (s). Att Handikapprådet, pensionärsrådet, Ungdomsfullmäktige ges > möjlighet att yttra sig i samband med att verksamheterna i > biblioteket ska utformas Samt att Barnkonventionen utifrån ett barnperspektiv beaktas!

Läs mer

Socialdemokraterna: Medlemsmöte 17 februari 2020

Medlemsmöte måndag 17 februari kl 18.45 med fika, mötet startar kl 19.15, på Folkets Hus • Hälsostadens utveckling, Sjukhusstyrelsens S-politiker deltar • Socialdemokraternas engagemang  2020, fortsättning Alla hälsas välkomna! AK styrelse ansvarar för kvällens möte Mötesvärdar: Lars Nyander och Magnus Jonsson

Läs mer

På vilket sätt är detta att hushålla med resurserna?

Publicerad i NST den 3 februari 2020 MIN MENING ENGELSKA SKOLAN Svar på insändare av kommunalrådet Robin Holmberg (M) med rubriken ”Syftet är att hushålla med kommunens resurser”, införd den 30 januari. I sitt svar anas av kommunalrådet ”ett illa dolt ideologiskt motstånd mot friskolor”. Så är det inte! Våra argument bygger på fakta, vilket…

Läs mer

Bilisterna prioriteras

Publicerad i NST:s Min mening den 2 februari 2020 På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 oktober 2019 hanterades frågan om Klippansvägens ombyggnad. Efter en tydlig information som visar hur viktigt det är att ha åtgärder som dämpar hastigheten på Klippanvägen röstar M, C, KD, L samt SD bifall till förslaget som gör det motsatta. Socialdemokraterna har…

Läs mer
facebook Twitter Email