Reservation Kommunstyrelsen 16 oktober 2019, ärende:20 Planbesked för fastigheten Ängelholm 3:28 m fl. Centrum-Nybroområdet, Ängelholms kommun.

Socialdemokraterna reserverar sig mot planbeskedet.
I detta förslag till planbesked redovisas den önskade processen för att kunna planlägga området längs den tilltänkta sträckningen av klippan vägens förlängning/pytteleden.

Här förtydligas delvis en del av de frågor som nu måste hanteras innan någon väg kan etableras.

En stor del av kommunens redan antagna dokument gällande: hållbar utveckling, barnperspektivet och barnkonventionen, buller och luftkvalitet, naturvärden samt kulturmiljö och landskapsbild kommer nu prövas mot intresset av att etablera en ny trafikled.

Redan i tjänsteutlåtandet finner vi områden som står i direkt konflikt med de idag gällande besluten.

Konsekvenserna av denna idé kommer nu på ett mer transparant sätt att kunna redovisas.

För den socialdemokratiska gruppen g.u 

Lars Nyander

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *