Socialdemokraterna reserverar sig mot planbeskedet.
I detta förslag till planbesked redovisas den önskade processen för att kunna planlägga området längs den tilltänkta sträckningen av klippan vägens förlängning/pytteleden.

Här förtydligas delvis en del av de frågor som nu måste hanteras innan någon väg kan etableras.

En stor del av kommunens redan antagna dokument gällande: hållbar utveckling, barnperspektivet och barnkonventionen, buller och luftkvalitet, naturvärden samt kulturmiljö och landskapsbild kommer nu prövas mot intresset av att etablera en ny trafikled.

Redan i tjänsteutlåtandet finner vi områden som står i direkt konflikt med de idag gällande besluten.

Konsekvenserna av denna idé kommer nu på ett mer transparant sätt att kunna redovisas.

För den socialdemokratiska gruppen g.u 

Lars Nyander

 

 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *