Framtidsförklaring för Ängelholm – vårt förslag vid Kommunfullmäktige 25 mars 2019

Vår framtidsförklaring kan läsas som pdf-fil, klicka här eller nedanstående text:

Framtidsförklaring för Ängelholm

Här beskriver vi Socialdemokrater vår politiska viljeinriktning under mandatperioden 2019-2022

Socialdemokraternas politik och samhällsmodell innebär breda lösningar som lyfter hela samhället. En politik som bygger på samarbete för att lösa gemensamma problem. Vi är den politiska kraft som bäst förstår och som steg för steg kan lösa de framtidsutmaningar som Ängelholms kommun står inför. Det handlar om framtiden och det samhälle vi vill skapa. Ett samhälle som innebär att våra barn och barnbarn också kommer att ha det bra, känna frihet och ha framtidstro. Vi prioriterar det som långsiktigt stärker hela Ängelholms kommun.

Lärande
Vi satsar på god utbildning som är tillgänglig för alla genom hela livet. Med tidiga insatser ger vi alla barn möjligheter att nå sin fulla potential. För barn som behöver extra stöd vill vi ge möjlighet att se varje enskilt barn och deras behov och ha en aktiv elevhälsa. Personalen är den viktigaste faktorn för en välfungerande skola. Arbetsmiljön prioriteras för personalens och elevernas bästa. Vi tror på det livslånga lärandet och så krävs tillgång till utbildning för att möta framtidens krav.

Trygghet
Vi bygger framtidens trygghet genom sociala investeringar. Vård, omsorg och stöd till tryggt boende ska ges efter behov. Vi Socialdemokrater vill utöka de tidiga förebyggande insatserna för barn och ungdomar. Genom sociala insatser bekämpar vi missbruk och våldsutsatthet.

Boende
Vi vill erbjuda ett bra boende för alla, oavsett ålder eller behov. Det gör vi genom att skapa intresse för bostadsbyggande i kommunen och ge goda förutsättningar för byggprocesser. Våra kommunala bostadsbolag ska ligga i framkant gällande innovativa lösningar .Vi vill erbjuda sammanhållna och integrerade områden med olika bostadsformer.

Infrastruktur och kommunikation
Vi socialdemokrater vill bygga ut gång – och cykelvägar och utveckla kollektivtrafiken. Vi vill investera i en långsiktig hållbar infrastruktur och genomföra en aktiv miljövänlig trafikstrategi. Alla delar av kommunen ska ha tillgång till en digital infrastruktur.

Näringsliv
Ängelholm är, och ska vara, en attraktiv kommun för olika näringsverksamheter i hela kommunen. Näringslivet har central roll i välfärdsbygget genom de arbetstillfällen de skapar. Vi kommer att arbeta med att ge dem förbättrad vägledning och service. Vi arbetar för att göra detaljplaner och ordna byggklar mark av olika slag för att göra etableringar enklare. Turist- och besöksnäringen behöver prioriteras då den kommer generera många arbetstillfällen för kommunen i framtiden.

Attraktiv arbetsgivare
Ängelholm ska vara en jämlik och jämställd kommun i alla avseende. Vi ska erbjuda en god arbetsmiljö med utvecklande arbetsuppgifter där medarbetaren har inflytande och delaktighet. Ängelholms kommun ska erbjuda attraktiva heltidstjänster med sammanhållna timmar i schemat. Ängelholms skattepengar ska bidra till verksamheter med hög kvalitet.

Sysselsättning
Det är jobben som skapar trygghet och välfärd. Vi vill fortsätta arbetet för att stödja människor som blivit av med jobben och hitta nya möjligheter för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Nya jobb, omställning för den som blivit arbetslös och krafttag mot långtidsarbetslöshet är de tre grundpelarna i den socialdemokratiska jobbpolitiken i Ängelholm. Vi värnar om valfrihet och är positiva till idéburna organisationer, som föräldrakooperativ inom exempelvis barnomsorgen.

Ungdom
Ängelholms kommun ska vara en plats där ungdomar vill vara och vill medverka till kommunens utveckling. Därför måste ungdomars idéer, kunskaper och erfarenheter tas tillvara, genom fortsatt arbete t.ex. i ungdomsfullmäktige. Ett bra utbud av idrotts och fritidsanläggningar, ett rikt kulturliv och en bra skola ger ungdomar förutsättning för att tryggt utvecklas och trivas.

Miljö och natur
Ängelholm ska värna om sitt rika naturliv. Kommande generationer ska ha möjlighet till rekreation och friluftsliv i vår närmiljö. Våra naturvärden som skogar, vattendrag, sjöar och hav ska därför säkras inför framtiden. Vi vill minska våra utsläpp av växthusgaser, skydda den biologiska mångfalden och skapa en giftfri miljö genom att uppdatera och genomföra en långsiktig miljöstrategi. Vår vilja är också att inrätta nya naturreservat i Kronoskogen.

Kultur-Idrott och Fritid
Ängelholm ska erbjuda ett rikt kulturliv för alla. Det är en förutsättning för ett ökat välmående i vår kommun och det behövs ett djupare samarbete mellan kommunen och föreningslivet. Kultur och idrott är en social investering för alla. Idrott är en del av kulturen och vi kommer att arbeta för en Arenastad i anslutning till Lindab Arena. Vi vill fortsätta att använda Kronoskogen som rekreationsområde för rörligt friluftsliv.

Hälsa och omsorg
Ängelholm ska vara en trygg kommun att åldras i. Vi ska ha en äldreomsorg med hög och likvärdig kvalitet. När den enskilde inte längre känner sig trygg i den egna bostaden erbjuder vi lämplig bostad med tillgång till service, god vård och omsorg. Det skall finnas tillräckligt med platser på korttidsboende som ger avlastning, när äldre personer i högre utsträckning väljer att bo kvar i hemmet med hjälp av anhöriga. Personalen är en viktig faktor för en välfungerande verksamhet.

Hälsostaden
Vi ser positivt på att koncept Hälsostaden utvecklas. Vår kommun samverkar aktivt med Region Skåne för att öka tillgängligheten och minska köerna framförallt för våra äldre medborgare.

Vår vision för Ängelholm
Vår politik tar sin utgångspunkt i de möjligheter, utmaningar och i den verklighet som vi ser i dag. Ängelholm är, och ska vara, en bra kommun att bo och leva i där medborgarna tryggt kan vistas på gator och torg, en kommun som växer och utvecklas utan att stadens karaktär förändras.

Kommunens attraktionskraft ökar, fler företag etablerar sig och nya arbetstillfällen skapas. Nya bostäder byggs i hela kommunen, för alla åldrar, både hyres- och bostadsrätter. De allmänna kommunikationerna utvidgas och fler gång- och cykelvägar byggs.

Idrott och kultur prioriteras och det finns mötesplatser för alla som höjer våra medborgares livskvalitet.

Vi bygger för framtiden med fokus på kultur, skola, vård och omsorg.

För Socialdemokraterna i Ängelholms Kommun

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *