Socialdemokraterna i Nämnden för omsorg och stöd: Reservation Ärende: 08. Planering av korttidsvistelse för barn och ungdomar på korttidshem.

Reservation den 2020-01-21

Ärende: 08. Planering av korttidsvistelse för barn och ungdomar på korttidshem
Vi socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd reserverar oss mot beslutet.

Korttidsvistelse är inte till bara för brukaren utan även för att vårdnadshavare och syskon ska få chans till återhämtning.

Vistelse på korttidsboende/avlastning måste utgå från varje brukares behov, inte utefter att det blir lättare att rekrytera personal och en förbättrad ekonomi. Det är brukarens bästa man ska sträva efter. Varje brukare har sina egna speciella behov och rutiner. Bryts dessa skapas oro.

Att enbart få avlastning en helg i månaden och under vardagar ger inte en tillräcklig återhämtning. Om en eventuell förändring av planeringen för korttidsvistelse ska göras måste anledningen vara att det är bra för både brukare och vårdnadshavare. I den enkätundersökning som genomförts hos vårdnadshavarna framkom en oro kring att deras återhämtning skulle påverkas negativt.

Den socialdemokratiska gruppen i Nämnden för omsorg och stöd

Yvonne Mollet Bengtsson, Mikael von Krassow, Martin Sjösten och Barbro Widell

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *