Inget parti protesterade mot flyttplanerna

Insändare publicerade i NST:s Min mening den 10 maj 2017

 

Inget parti protesterade mot flyttplanerna

Svar på insändare av Robin Holmberg (M) och Karl-Erik Asp (M) med rubriken ”Det behövs ett helhetsgrepp – och bättre beslutsunderlag” samt insändare av Eva Kullenberg (L) och Einar Fjellman (L) med rubriken ”Riv upp beslutet att flytta”, båda införda den 4 maj.

Så här har kommunstyrelsen hanterat frågan kring nytt stadshus fram till idag:
Den 13 april 2016 fattade kommunstyrelsen beslut om att inte genomföra en ombyggnad av befintligt stadshus, med hänvisning till den byggtekniska utredning som genomförts (Åkermans ingenjörsbyrå AB).
Istället beslutades av kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en utredning avseende etablering av ett nytt stadshus på annan plats.
Beslutet fattades utan några reservationer från något parti. Partier som yrkade bifall till beslutet var S, EP, M, C och SD.
Utredningen om etablering av ett nytt stadshus återrapporterades den 14 september 2016. Då fattade kommunstyrelsen beslut om att godkänna den genomförda utredningen och gav vidare uppdrag till den politiska styrgruppen för nytt stadshus att bereda rapporten och lämna ett konkret förslag till kommunstyrelsen.
Den 28 september 2016 fattades beslut om att en medborgardialog skulle genomföras.
Den 15 februari beslutade kommunstyrelsen att medborgardialogen skulle fokusera på frågan om framtida användning av nuvarande stadshus. Den medborgardialogen har genomförts under den gånga veckan med möten samt en enkät på webbplatsen engelholm.se.
Den 15 februari beslutade kommunstyrelsen också att uppdra åt servicestöd (fastighetsenheten) att i samråd med AB Ängelholmshem genomföra en kompletterande utredning rörande framtida användning av nuvarande stadshus. Utredningen ska presenteras senast den 31 augusti 2017.
Samtligt material i processen kring stadshuset finns tillgängligt via kommunens webb, engelholm.se.

Lars Nyander (S)
Kommunstyrelsens ordförande Ängelholms kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *