”Restriktionerna under pandemin används som ursäkt för att försöka förändra alkohollagstiftningen.”

Debattinlägg  publicerad i NST:s Opinion den 30 januari 2021. Vår åsikt är att krögare och övriga företagare ska hjälpas i den mån de drabbats under pandemin och inom ramarna för kommunens kompetens och resurser. Det skriver den socialdemokratiska gruppen i Ängelholms miljö- och tillståndsnämnd. Att tillåta microcatering, att restauranger också levererar vin när de kör…

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 21-01-26 Ärende nr 12 Hackan 9. Tillsyn – olovligt uppförd stödmur och markhöjning.

Reservation Stödmuren saknar bygglov och marklov. Tjänsteförslaget föreslår att en byggsanktionsavgift enligt PBL 11:51 tas ut. Undertecknade reserverar sig mot majoritetens beslut att ändra på den föreslagna byggsanktionsavgiften! Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 21-01-26 Ärende nr 13 Hackan 10. Tillsyn – olovligt uppförd stödmur och markhöjning.

Reservation Stödmuren saknar bygglov och marklov. Tjänsteförslaget föreslår att en byggsanktionsavgift enligt PBL 11:51 tas ut. Undertecknade reserverar sig mot majoritetens beslut att ändra på den föreslagna byggsanktionsavgiften! Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 21-01-26 Ärende nr 15 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus för fastigheten Magnarp 64:1.

Reservation Eftersom ansökan avser byggnation som strider mot planprogram 2011 och ligger utanför detaljplanerat område yrkar (S) avslag och reserverar sig. Hänvisning också till ÖP 35. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 21-01-26 Ärende nr 16 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig verksamhet på fastigheten Programmeraren 4.

Reservation Undertecknade reserverar sig mot beslutet. Ansökan avser en byggnation som inte detaljplanen medger. Vi anser att detaljplaner som är politiskt antagna av Kommunfullmäktige ska respekteras och efterföljas! Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 21-01-26 Ärende nr 18 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus på fastigheten Össjö 31:13.

Reservation Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom byggnationen kommer att ligga utanför detaljplanerat område samt även utanför sammanhållen bebyggelse. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S)

Läs mer

Reservation KF 25 januari 2021 angående finansiering av nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd och folköl

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande som avslagits: ”Vi anser att de som ska omfattas av efterskänkningen av avgifterna är de verksamheter som har serveringstillstånd. Inte de som har tillstånd att sälja folköl. Syftet med denna efterskänkning är att hjälpa en hårt drabbad näringsgren, krögarna. Inte för vanliga butiksverksamheter.

Läs mer

Interpellation om Nordvästra Skånes renhållnings samarbete med No Waste Foundation.

Kommunfullmäktige 2021-01-25   Interpellation till Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande. Nordvästra Skånes renhållnings samarbete med No Waste Foundation. Helsingborgs Dagblad avslöjade nyligen att kommunägda NSR:s dotterbolag Vera Park betalat ut flera miljoner kronor till en konsult i Portugal. Stiftelsen skulle dra in pengar till olika projekt som pågår i NSR:s dotterbolag Vera Park Circularity genom…

Läs mer

Kommunfullmäktige 25 januari 2021

Nästa kommunfullmäktige äger rum måndagen den 25 januari kl 17 digitalt. Livesändning via webben. https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2021/2020-11-04-kommunfullmaktiges-sammantrade-2021-01-25.html

Läs mer

Reservation ärende 08. Microcatering – hemkörning av alkoholhaltiga drycker

Socialdemokraterna i MTN reserverar sig mot beslutet med anledning av följande: Barnperspektivet. Orsoanmälningarna i Ängelholms kommun har ökat med 20 under förra året. Dessutom anges att en stor del verkar beröra misstänkt missbruk hos barnet eller förälder (hd.se 2021-01-18). Det finns en koppling mellan våld, våld i nära relationer och alkohol. Det saknas en ordentligt…

Läs mer
facebook Twitter Email