Socialdemokraterna i Ängelholm kommun söker en politisk sekreterare

Socialdemokraterna i Ängelholm kommun söker en politisk sekreterare med placering på stadshuset i Ängelholm. Anställningen är på halvtid med flexibel arbetstid- med vissa fasta moment. Sedan valet 2018 styrs Ängelholms kommun av M, C, L, KD samt MP. Socialdemokraterna är sedan valet i opposition. Som politisk sekreterare arbetar du nära vårt oppositionsråd, du deltar i…

Läs mer

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Hej medlem! 2020 har varit ett tufft år för alla. Nu ser vi fram mot ett ljusare 2021. På vår hemsida finns nu vårt kommande program för 2021 upplagt. http://www.akangelholm.se/kalender-2021/ Expeditionen kommer att hålla stängt till torsdagen 7 januari kl. 8.00. Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! Var…

Läs mer

Mötesdagar 2021

Medlemsmöte arbetarekommunen principen veckan innan KF, måndagar, kl 18.45. 18/1 digitalt, 15/2 digitalt samt årsmöte 15/3, 19/4, 17/5, 14/6, 23/8, 20/9, 18/10, 22/11, 13/12 Kommunfullmäktige, kl 19.00. 25/1 digitalt, 22/2 digitalt, 22/3, 26/4, 24/5, 21/6, 30/8, 27/9, 25/10, 15/11, 29/11, 20/12

Läs mer

Inställt kommunfullmäktige den 21 december 2020

Läs mer

Om kyrkovalet

Våra 25 nominerade kyrkopolitiker kommer att få ett brev om kandidatförklaring och försäkran inför kyrkovalet 2021 samt julhälsning under nästa vecka. Vid det digitala medlemsmötet den 18 januari 2021 fastställs våra listor till Ängelholms, Munka Ljungby och Hjärnarp-Tåstarps församling samt nomineringar till kyrkomötet och stiftsfullmäktige.

Läs mer

Reservation Samhällsbyggnadsnämnden 20-12-15 Ärende nr 13, Tåstarp 3:9 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation enbostadshus.

Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom byggnaden ligger utanför detaljplanerat område och strider mot föreskrifterna i översiktsplanen 2035. Ansökan uppfyller inte kraven enligt PBL 2 kap, 2 och 4 §§. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie Fredriksson (S)

Läs mer

Reservation Samhällsbyggnadsnämnden Ärende nr 12 Sjöstigen 10 Havsbaden, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom förslaget avser byggnation på prickad förgårdsmark som inte får bebyggas enligt antagen detaljplan. Dessutom blir den totala byggytan större an vad detaljplanen anger. (PBL 9 kap, 30, 31b §§) Vi anser att detaljplan som är politiskt antagen av Kommunfullmäktige ska respekteras och efterföljas. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S),…

Läs mer

Reservation Samhällsbyggnadsnämnden 20-12-15 Ärende nr 11 Ansökan om bygglov för nybyggnation av garage, Kv Körner 4, Danska stigen 7, Havsbaden

Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot detaljplanen genom att fasadmaterial och taktäckningsmaterial avviker och även kulören på byggnaden avviker från detaljplanens bestämmelser. (PBL 9 kap 31b §) Vi anser att en politiskt antagen detaljplan av Kommunfullmäktige ska respekteras och efterföljas. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie Fredriksson…

Läs mer

Reservation Samhällsbyggnadsnämnden Ärende nr 7 Samråd om detaljplan Ängelholm 2:20 m fl Rebbelberga.

Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 FRI) angående friytor för grundskolans utemiljöer inte följs. Utemiljön bör vara 30 kvadratmeter per barn och så är det inte i detta förslag. Varför beaktas inte barnkonventionen? Dessutom är inte trafiklösningarna tillräckligt utredda. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie…

Läs mer

Avsägelser och nomineringar inför AK årsmöte den 15 mars 2021

Avsägelser och nomineringar inför årsmötet den 15 mars 2021 skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari på adress enligt nedan: Socialdemokraterna i Ängelholm, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm E-post: angelholm@socialdemokraterna.se

Läs mer
facebook Twitter Email