Ängelholms elever

Skollagen är tydlig! Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket betyder att skolan med extra stöd ska kompensera elever som kommer från familjer utan studievana. Kommunens skolor är inte likvärdiga. Det är inte acceptabelt för oss Socialdemokrater. Våra elever skall få likvärdiga förutsättningar i skolan, oavsett var i Ängelholm eleven bor och vilken utbildning elevens föräldrar…

Läs mer

Jobben

För oss socialdemokrater är jobben centrala. Vår utgångspunkt är att det både är en rättighet och en skyldighet att arbeta. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Samtidigt vet vi att arbetsmarknaden är under konstant förändring. Det är när den förändringen inträffar…

Läs mer

Ängelholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Ängelholms kommun är en stor arbetsgivare. Vi har idag runt 3200 anställda. Anställda som upprätthåller kommunens kärnverksamheter och servar medborgarna på olika sätt. I takt med att kommunen växer och invånarna blir fler så växer även behovet av välfärdsarbetare. Den demografiska utvecklingen innebär att antalet äldre och barn ökar mer än antalet i arbets-för ålder….

Läs mer

Ett rättvisare Ängelholm med behoven i fokus

Den pågående pandemin har tydligt pekat ut flera brister i vårt samhälle, som redan tidigare påpekats av både allmänheten, delar av politiken och företrädare för arbetstagarna. Brister som uppkommit på grund av ideologiska skäl snarare än ekonomiska. Vi socialdemokrater ser behovet av att arbeta med välfärden i samhället på ett annat sätt. Det är uppenbart…

Läs mer

Protokollsanteckning ärende nr 09, svar på uppdrag om uppföljning och konsekvensanalys avseende beslut att avveckla syn- och hörselinstruktör – Nämnden för omsorg och stöd 2020-10-20

Vi socialdemokrater anser att den gjorda uppföljningen och riskanalysen inte visar konsekvenserna för de brukare som nyttjar tjänsterna. Granskningen har gjorts genom klagomål, synpunkter, fel och brister som inkommit via kundtjänst. Hur många de är och som kan härleda till avvecklingen av syn- och hörselinstruktören finns det inga uppgifter om. För att kunna visa eventuella…

Läs mer

Motion om att inrätta E-sport

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2020-10-26 Motion om att inrätta E-sport E-sport är ett samlingsbegrepp för tävlingar som utförs på datorer eller spelkonsoler, där de tävlande spelar olika sorters datorspel mot varandra. E-sport tar oftast form i organiserade tävlingar där datorspel spelas via internet, lokala nätverk, LAN-partyn eller med spelare som samsas vid samma…

Läs mer

Reservation KF 26 oktober 2020 angående motion från Susanne Sandström (V) om barnperspektivet

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet: ”Vi Socialdemokrater yrkade bifall till motionen och reserverar oss mot beslutet att avslå densamma. Vi kan helt enkelt inte hålla med om att det motionären efterlyser finns med i alla underlag inför beslut och menar därför att det inte går att avslå motionen med hänvisningen nedan. Motiveringen för avslaget är…

Läs mer

Kommunfullmäktige 26 oktober 2020

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26. Se mötet live eller i efterhand. Klockan 19.00 ikväll är det åter dags för kommunfullmäktige att sammanträda, när oktober månad närmar sig sitt slut. Var med på mötet via vår webb-TV. Genom att följa länken nedan hittar du även ärendelistan för kvällen. https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2020/2020-01-07-kommunfullmaktiges-sammantrade-2020-10-26.html?fbclid=IwAR1iqqznNtGTKq2NVzjvmcxWkeqFclXAmRDSJnPgcB04MtBLYuZ2klON69k

Läs mer

Reservation ärende nr 15 Samhällsbyggnadsnämnden 20-10-20 Ansökan om bygglov för plank på prickmark.

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov eftersom det strider mot gällande detaljplan. Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla! Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Läs mer

Reservation ärende nr 14 Samhällsbyggnadsnämnden 20-10-20 Ansökan om tillbyggnad, ombyggnad och rivning av del av komplementbyggnad på fastigheten Kornknarren 13 (Kullavägen 12)

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja ansökan eftersom byggnaden överskrider högsta tillåtna byggnadsarea samt placeras närmare huvudbyggnad än 4,5 meter. Byggnadens placering och höjd strider mot gällande detaljplan. Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla! Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Läs mer
facebook Twitter Email