Protokollsanteckning KF 28 september 2020 angående begäran om tilläggsanslag från nämnden för kultur, idrott och fritid till investeringsbudget 2020

”En upphandling har gjorts där kostnaden blev för hög i förhållande till nämndens budget. Där väcktes frågan kring om tilläggsanslag för investeringsbudgeten 2020. En ny upphandling ska göras, men först nästa år 2021. Då vet vi alltså inte vad renoveringen kommer kosta vilket gör att tilläggsanslaget blir en gissning. Dessutom framkom det av diskussionen på…

Läs mer

Fråga om Hembygdsparken

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg – Kommunfullmäktige 28 september 2020 För två år sen var du och kommunstyrelsen på besök i Hembygdsparken och träffade styrelsen. Vid samma möte bestämdes att man skulle börja arbeta med en handlingsplan. Jag har redan tidigare undrat var den finns och när den ska presenteras, men eftersom ingen…

Läs mer

Interpellation angående markanvisning för Globen 1

Interpellation till Robin Holmberg angående markanvisning för Globen 1 – Kommunfullmäktige 28 september 2020. Vid KF:s sammanträde den 25 augusti i ärende 26, Markanvisningsavtal för Globen 1, gjorde kommunstyrelsens ordförande ett förtydligande efter S:s invändningar mot Fastighets AB 3 Hus val av aktör för den nya förskolan i Havsbaden. ”Det ligger i deras intresse, att…

Läs mer

lnterpellation gällande incident med äldre man som nekades färdtjänst

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) – Kommunfullmäktige 28 september 2020 lnterpellation gällande incident med äldre man som nekades färdtjänst. Den incident som nyligen inträffade i Ängelholms kommun där en äldre man nekades färdtjänst är upprörande. Enligt en artikel i HD den 14/8 kördes brukaren som är i 80-års åldern vid 17-tiden för att…

Läs mer

Kommunfullmäktige 28 september 2020

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webb-TV måndagen den 28 september. Kommunfullmäktige sammanträder i Aulan Rönnegymnasiet med start kl 19.00. https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2020/2020-01-07-kommunfullmaktiges-sammantrade-2020-09-28.html

Läs mer

Inbjudan till intresserade i Ängelholms församling

Den 29 september välkomnar vi dig som är intresserad av att ställa upp i kyrkovalet i Ängelholms församling till Folkets hus klockan 18.00. Känner du någon mer inom församlingen och som är medlem i kyrkan så är dom också välkomna. Vi kommer att prata om vad som förväntas av oss att vara med i församlingens…

Läs mer

Privata företag får rabatt på våra barns bekostnad

Publicerad i NST:s Min mening Ängelholm den 20 september 2020 Vi vet att våra barn blir mer och mer stillasittande. Diskussionen handlar nu om hur vi ska bryta mönstret och få våra barn att röra sig mer. I Ängelholm jobbar vi med olika projekt för att inspirera till aktiviteter: Aktivitet förebygger, rastaktiviteter, spontanidrott och mötesplatser…

Läs mer

Reservation ärende nr 14, Samhällsbyggnadsnämnden 20-09-15, Ansökan om bygglov

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, montering av solceller eftersom ansökan strider mot gällande detaljplans bestämmelser om takfärg. Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla! Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Läs mer

Reservation ärende nr 13, Samhällsbyggnadsnämnden 20-09-15, Ansökan om bygglov.

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov för plank som tomtgräns Vejby 15:429. Aktuellt plank kommer att placeras på prickmark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla! Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Läs mer

Medlemsmöte den 21 september 2020

Hej. Socialdemokraterna i Ängelholm välkomnar dig till medlemsmöte kl 19:00 måndagen den 21 september på Folkets Hus.  På dagordningen: Information om mångfald och tolerans av Dragan Kostic, integrationssamordnare på Ängelholms kommun Information om Pyttebron Aktuella politiska frågor Vi kommer pga rådande förhållande att tillämpa placering med rekommenderat avstånd. Handsprit finns tillgänglig. Ni som har möjlighet ombeds…

Läs mer
facebook Twitter Email