Blågröna Alliansens besparingar slår hårt mot kultur, idrott och fritid

Vi Socialdemokrater valde att avslå den Blågröna alliansens rambudgetförslag och vi kommer att återkomma med eget budgetförslag. På grund av att vi tidigt såg hur man kommer att göra besparingar på till exempel MK huset som är en fritidsgård i centrum med att inte tillsätta personal så man kan ha öppet alla dagar i veckan….

Läs mer

Skånes Distriktskongress den 29 augusti 2020

Anton, Torgny, Martin, Yvonne, Lars, Åsa och Kristina deltar digitalt på Skånes Distriktskongress. Bakom kameran är Mikael. Kongressen sänds live via Facebook. På bilden är Mikael längst upp till vänster.

Läs mer

Reservation Nämnden för omsorg och stöd AU, 2020-08-25, Ärende nr 02, Svar på motion från Lars-Olle Tuvesson (S) mfl som förslag att trygghetslarm ska ingå i kostnaden för hjälpmedelsabonnemang.

Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd AU yrkar bifall till motionen. Många äldre bor idag kvar hemma och har behov av hjälp i någon form, t ex hjälpmedel och hemtjänst. Att känna trygghet om något skulle hända är också ett behov av hjälpmedel. Ett hjälpmedelsabonnemang kostar 60 SEK i månaden oavsett hur många…

Läs mer

Protokollsanteckning Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-08-25, Ärende nr 10, Budget 2021 och plan 2022-2023

(S) kommer att lämna förslag till Budget 2021 och plan 2022-2023 på KS mötet 20-10–28 och avstår att deltaga i dag. Undertecknade vill redan på dagens möte markera att investeringsbudgetens projekt nr 93930 Garvaregatan och projekt nr 99991 Klippanvägens förlängning utgår i vårt förslag till budget. Vi anser att området Daniellundsparken, Pyttebron, Växthustomten, Pytteleden fram…

Läs mer

Reservation Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-08-25, Ärende nr 14 Höja 1:15. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

(S) reserverar sig mot beslutet eftersom byggnationen kommer att ske på jordbruksmark av hög kvalitet. Magnus Johnson (S) BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Läs mer

Reservation Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-08-25, Ärende nr 13 Backsippan 9. Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, montering av solceller.

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov eftersom byggnaden är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, belägen i ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt område! Dessutom är byggnaden upptagen i kommunens bevaringsprogram. Magnus Johnson (S). BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Läs mer

Reservation Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-08-25, Ärende nr 11 bygglovsansökan av mur kv Tofsvipan 11.

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov eftersom murens tilltänkta placering är på prickmark som inte får bebyggas enligt gällande detaljplan. Magnus Johnson (S) BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Läs mer

Reservation KF den 25 augusti 2020 angående omfördelning inom samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2020

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet: ” Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för eget förslag. Att avslå 1 miljon till ombyggnad av fartguppen vid Cooprodellen samt att avslå 350 tkr till utredning i Ängelholms paketet. I underlaget föreslås åtgärder i cirkulationsplatsen vid Coop på Östra vägen. Motiveringen är att farthindren är felkonstruerade och tvingar fordon…

Läs mer

Reservation KF 25 augusti 2020 angående markanvisning för Globen 1

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet: ”Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att godkänna upprättat markanvisning avtal, mot bemyndigandet till mark- och exploateringschefen att underteckna en eventuell förlängning samt mot att mark- och exploateringschefen bemyndigas att underteckna framtida köpeavtal avseende Globen 1. Vi socialdemokrater anser att skola, vård- och omsorg är de viktigaste frågorna för en…

Läs mer

Reservation KF 25 augusti 2020 angående köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. (avseende Ängelholm Helsingborg Airport)

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet: Ängelholm kommun har länge haft förmånen att ha en flygplats. Först genom att försvaret använt flygplatsen till flygvapnet. Därefter med kommersiell drift sedan -60 talet. I 60 år har möjligheten att ta sig till olika destinationer via Ängelholm funnits. I huvudsak är det linjen till huvudstaden som varit intressant för…

Läs mer
facebook Twitter Email