Varför vill inte de blågröna samla politiken

Varför vill inte de blågröna samla politiken Publicerad i NST den 30 maj 2020 Den pandemi som drabbat världen lämnar ingen oberörd. Alla drabbas på något sätt, mer eller mindre. Effekterna på samhället är redan nu påtagliga och hur det kommer se ut framåt är omöjligt att förutspå. Det vi kan konstatera är fortsatta ekonomiska…

Läs mer

Reservation KF 25 maj 2020 angående budgetdirektiv 2021-2023

Socialdemokraterna yrkade avslag på majoritetens förslag till budgetdirektiv 2021 samt plan för 2022- 2023. En pandemi, ekonomisk oro och en ökande arbetslöshet framkallar en stor osäkerhet kring kommande budget för 2021 och plan åren 2022-2023. Vi kan med säkerhet säga att kommunen står inför rejäla utmaningar gällande ekonomin men samtidigt inför en potentiell tvärnit i…

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder kl. 19.00 den 25 maj 2020

Vi sänder live via webbTV från Rönnegymnasiet och Jarl Kullescenen. Se kommunfullmäktige live eller i efterhand: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2020/2020-01-07-kommunfullmaktiges-sammantrade-2020-05-25.html

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden ärende nr 17 Ansökan om lov Luntertun 1-97

Reservation. (S) reserverar sig mot beslutet att bifalla lov. Begäran om lov att ändra takmaterial ska inte medges eftersom förslaget strider mot plan- och bygglagens bestämmelser om varsamhet i 8 kap 13 paragrafen. Dessutom ingår fastigheten i kommunens bevaringsprogram. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Gert Nilsson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 20-05-12 Ärende nr 29 Motion angående tillgängligheten i Kronoskogen.

Reservation mot beslut att avslå motionen. Undertecknade anser att alla ska ha tillgänglighet till skogen! Att vänta på vad Kommunstyrelsen ska besluta om hur skogen ska utvecklas är inget skäl till att avvakta med att göra både Lasarettslinjen och Blocklinjen framkomliga för alla – även de som använder rullstol eller rullator. I dag förhindras detta…

Läs mer

Motion från Lars Nyander (S) om ett idécenter för uppstart av innovativa miljö- och hållbarhetsprojekt

Ett idécenter för uppstart av innovativa miljö- och hållbarhetsprojekt runt om i kommunen. Vi vet alla att samhället står inför stora utmaningar och förändringar. Förändringar som till stor del redan borde påbörjats. Det handlar om det avtryck som vi tillsammans gör på den luft vi andas, den mark som vi odlar och det vatten vi…

Läs mer

Fråga från Lars Nyander (S) till Ingela Sylwander (M) ordföranden i nämnden för omsorg och stöd

20200522 Fråga till Ingela Sylwander [M) ordförande i nämnden för omsorg och stöd. Kommunen står inför rejäla utmaningar gällande våra boenden inom äldreomsorgen. Vårt nuvarande bestånd är till större delen äldre fastigheter med stora behov av generell upprustning. Dessutom saknas godkända brandskydd. Kommunen behöver både renovera och riva delar av sitt bestånd men också uppföra…

Läs mer

Digitalt medlemsmöte 18 maj 2020 kl 18.45

Anmäl dig till expeditionen om du vill närvara digitalt, via mail: angelholm@socialdemokraterna.se

Läs mer
facebook Twitter Email