Motion om infrastruktur för laddstolpar till elbilar

Motion till kommunfullmäktige i Ängelholm den 28 oktober 2019 Infrastruktur för laddstolpar till elbilar I Ängelholm finns endast ett tjugotal officiella laddstolpar, vilka i huvudsak finns i Ängelholm. Idag är detta inte tillräckligt för att täcka elbilisternas behov. Då antalet elbilar och laddhybrider ökar behövs det fler laddstolpar och då inte bara i Ängelholm utan…

Läs mer

Interpellation från Lars Nyander (S) gällande bekymrad personal inom individ- och familjeomsorgen – Kommunfullmäktige den 28 oktober 2019

Interpellation till Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande Ännu en kommunikation från bekymrade anställda Nu har politiken fått ytterligare ett brev från bekymrade och frustrerade grupper av anställda. Denna gång ett brev från kommunens socialsekreterare, utbildningsenheten och integration. I denna kommunikation beskriver dessa personalgrupper sin frustration över att deras profession inte längre ser sig ha möjligheten…

Läs mer

Kommunfullmäktige 28 oktober 2019

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webb-TV måndagen den 28 oktober Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal med start kl 19.00. https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2019/2018-11-30-kommunfullmaktiges-sammantrade-2019-10-28.html

Läs mer

Reservation – Ärende 20 SBN 19-10-22 Klippanvägen ombyggnad etapp 2 – projekt 91958.

Socialdemokraterna anser att Klippanvägen ska utformas med hastighetsdämpande åtgärder i enlighet med tjänsteutlåtandet utredning 2 .1 sid 1. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie Fredriksson (S).

Läs mer

Medlemsmöte 31 oktober 2019 för Munka-Ljungby och Hjärnarps s-förening:

Inbjudan till medlemsmöte Torsdagen 31 oktober kl 19.00 håller vi medlemsmöte i Munka-Ljungbys församlingshem. Nomineringar till Arbetarekommunens årsmöte och Distriktskongressen. Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Alla hälsas varmt välkomna!

Läs mer

2019-10-22, Nämnden för stöd och omsorg, Protokollsanteckning

Vi socialdemokrater ställer oss positiva till att fler anhöriga ges möjligheter till avlastning. Men vi känner en viss oro och opponerar oss emot förslaget om det leder till att det blir allt fler äldre som får ännu svårare att få plats på ett äldreboende. Socialdemokraterna, Nämnden omsorg och stöd

Läs mer

Medlemsmöte 29 oktober 2019 – Facklig/politiska föreningen

Hej! Den Facklig/politiska s-föreningen kallar till medlemsmöte tisdagen den 29 oktober kl 18, Folkets Hus. På dagordningen: – Nomineringar till AK styrelse – Nomineringar till Distriktskongress 2020 Välkomna! Styrelsen Mikael von Krassow, ordförande.

Läs mer

Reservation Kommunstyrelsen 16 oktober 2019, ärende:20 Planbesked för fastigheten Ängelholm 3:28 m fl. Centrum-Nybroområdet, Ängelholms kommun.

Socialdemokraterna reserverar sig mot planbeskedet. I detta förslag till planbesked redovisas den önskade processen för att kunna planlägga området längs den tilltänkta sträckningen av klippan vägens förlängning/pytteleden. Här förtydligas delvis en del av de frågor som nu måste hanteras innan någon väg kan etableras. En stor del av kommunens redan antagna dokument gällande: hållbar utveckling,…

Läs mer

Protokollsanteckning Kommunstyrelsen 16 oktober 2019, ärende: 19 Fördelning av uppdrag för genomförande av Ängelholmspaketet

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. Socialdemokraterna är av annan uppfattning gällande delar av Ängelholmspaketets innehåll. Vi anser inte att klippanvägens förlängning ska grenomföras. Därför väljer vi att inte deltaga i detta beslut. För socialdemokratiska gruppen: Lars Nyander

Läs mer

Reservation Kommunstyrelsen 16 oktober 2019, ärende: 18, ordförandeförslag om planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholms kommun

Socialdemokraterna reserverar sig mot det ordförandeförslag som presenterats.  Det ordförandeförslag som nu blivit presenterat för kommunstyrelsen visar tydligt den ambition som den blågröna majoriteten har. Samtidigt visar förslaget, och ärendes hantering, på hur långt man är villig att gå för att låta privata aktörer ta över alltmer av den kommunala välfärden. Kommunfullmäktige- och kommunstyrelsebeslut som…

Läs mer
facebook Twitter Email