Coronaepidemin: S uppmanar Alliansen att dra tillbaka förslaget om färre vårdplatser i Ängelholm

Spara 18 miljoner kronor på Ängelholms sjukhus, nästan en tjugondel av hela sjukhusets budget. Det föreslår Alliansstyret i sjukhusstyrelsen i en ekonomisk åtgärdsplan som behandlas på sammanträdet på onsdag. De föreslagna åtgärderna slår hårdast mot medicinkliniken som kommer att tvingas stänga ner vårdplatser och minska antalet läkare, men även rehabiliteringen riskerar kännbara effekter. Förslaget har…

Läs mer

Inställt årsmöte för Socialdemokraterna i Ängelholm den 23 mars 2020

Bäste medlem! Mot bakgrund av situationen med coronaviruset, har vi idag bestämt att ställa in och skjuta upp årsmötet på obestämd framtid. Bästa hälsningar Styrelsen för Socialdemokraterna i Ängelholm

Läs mer

Hur långt är majoriteten villig att gå av ideologiska skäl?

Publicerad i NST:s min mening den 15 mars 2020 Svar på insändarsvar av Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande, infört den 6 mars. Frågan om det ska vara möjligt för bolag att göra stora vinster på barns utbildning eller våra äldres vård och omsorg är givetvis ideologisk. I grunden handlar detta om hur våra skattemedel ska…

Läs mer

Årsmöte den 23 mars 2020 – Socialdemokraterna

Servering av kaffe och smörgås från kl 18:45 till kl 19:15. Mötet börjar kl 19:15 – Sedvanliga årsmötesförhandlingar Alla hälsas välkomna!

Läs mer

Bussgata genom Havsbaden – Reservation Samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2020

Reservation. Ärende nr 11. Bussgata genom Havsbaden. (S) reserverar sig mot beslutet att öppna Klittervägen för all trafik året runt. Under badsäsongen finns det många gående och cyklande som korsar Klittervägen på väg till stranden – inte minst barn. Risk föreligger om biltrafiken tillåts här sommartid att olyckor kan inträffa. Varför ska biltrafiken prioriteras? Magnus…

Läs mer

Reservation i Samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2020

Ärende nr 9. Össjö-Boarp 1:7 Förhandsbesked. Reservation. (S) reserverar sig mot beslutet eftersom förslaget om nybyggnation av bostadshus avviker från den kommunala policyn ”Hus på landet”. En politiskt beslutad policy ska tagas hänsyn till anser (S). Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Läs mer

Fly för livet – kvinnors ständiga kamp för överlevnad!

S-kvinnors tema för internationella kvinnodagen i år är ”Fly för livet”. S-kvinnor jobbar för att nå ett jämställt och jämlikt samhälle där alla människor lever i frihet och har lika stor makt över sina liv och den gemensamma utvecklingen av samhället. Idag är det inte så. Många kvinnor befinner sig på ständig flykt hela livet….

Läs mer

Kommunfullmäktige den 24 februari 2020

Se kommunfullmäktiges sammanträde via webbTV Kommunfullmäktige sammanträder kl. 19.00 den 24 februari och vi sänder live via webbTV från Rönnegymnasiet och Jarl Kullescenen. Se kommunfullmäktige live eller i efterhand: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden-2020/2020-01-07-kommunfullmaktiges-sammantrade-2020-02-24.html

Läs mer

Reservation – Nämnden för omsorg och stöd, den 18 februari 2020

Reservation Ärende nr 07, Svar på uppdrag om att utreda vilka av syn- och hörsel-instruktörens arbetsuppgifter som kan övertas av kommunens fixartjänst                                                                                                                                                                                                                             Vi Socialdemokrater i Nämnden för omsorg och stöd reserverar oss mot utredningen i tjänsteskrivelsen som vi anser vara bristfällig. Nämnden för omsorg och stöd fick efter Kommunfullmäktiges beslut den 11 november…

Läs mer

Stadgeändringsgruppen kallar till möte den 2 mars kl 17.30, Folkets Hus.

Inför partikongressen 12-16 maj 2021 har partistyrelsen skickat ett förslag till nya stadgar för Socialdemokraterna. Remissvaren ska vara partistyrelsens kansli tillhanda senast den 5 april 2020. Välkomna!

Läs mer
facebook Twitter Email